Regulamin
I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
Program lojalnościowy – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
Karta lojalnościowa – indywidualna karta w zakresie Programu ,na której rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu lojalnościowego.
Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

II. UCZESTNICTWO

Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz wydanie uczestnikowi Karty Lojalnościowej. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną, pisemną lub elektroniczną.
W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.

Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora .Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta na posiadanej przez siebie karcie lojalnościowej.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje naliczenie punktów na Karcie lojalnościowej. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Karcie lojalnościowej Uczestnika.
Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.

Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu.  Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załączniki
Załącznik numer 1 – Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia
Załącznik numer 2 – Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
Załącznik numer 3 – Nagrody
Załącznik numer 4 – Wyjątki w stosowaniu standardowego przelicznika programu dla usług oraz standardowego przelicznika programu dla towarów

Załącznik 1
Załącznik numer 1 – Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia
Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Derma Lux Clinic Katarzyna Machulec , Zawiszy Czarnego 2 , 40-872 Katowice , email: kontakt@dermaluxclinic.pl
Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 202-11-01
Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony

Załącznik 2
Załącznik numer 2 – Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
Zakup usług w pełnej cenie.

Zakup usług (Transakcja) – Każde 100,00 zł wydane na zakup usług zostanie wynagrodzone przez Organizatora 10 pkt. (dla przykładu 120 zł to również 10 pkt ,220 zł to 20pkt programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.

Załącznik 3
Załącznik numer 3 – Nagrody
Wartość pkt
100 pkt = 50 zł zniżki na dowolną usługę
150 pkt = 75 zł zniżki na dowolną usługę
200 pkt= 125 zł zniżki na dowolną usługę

Załącznik 4
Załącznik numer 4 – Wyjątki w stosowaniu standardowego przelicznika programu dla usług oraz standardowego przelicznika programu dla usług objętych ofertą promocyjną
Nie przyznajemy punktów lojalnościowych za usługi objęte promocją, usługi kupione w pakiecie i zakup bonu podarunkowego.